• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

30 paź
2019

Powyższy plik do pobrania tutaj - ULOTKA

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie  z dniem 1.01.2017r.

W ustawie tej określono uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wymieniono m.in. świadczenia gwarantowane, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Przedmiotowe wsparcie realizowane jest poprzez zapewnienie :

  • dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
  • zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
  • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
  • dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
  • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
  • innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Do realizacji powyższych zadań w Gminie Resko został wyznaczony Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Przedmiotowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Powyższe stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - bez względu na dochód.

Wynosi 4000,00zł.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem  wystawionym przez położną.

 

Prawo do świadczenia ustala się na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Resku.

 

 Informator o programie "Za życiem"