• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko
tel. (91) 39 52 391

Czynny w czwartek - 7:15 - 15:15

Działalność tej docelowej placówki otwiera szerokie możliwości skutecznego wspomagania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Resku w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Działalność Punktu Konsultacyjnego nastawiona jest w dużej mierze na niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym i dzieciom w przezwyciężaniu trudności życiowych.

Punkt konsultacyjny zajmuje się poradnictwem, w szczególności:
- motywowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia niezbędnego leczenia specjalistycznego,
- udzielaniem wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznawaniem zjawiska przemocy domowej, udzielaniem stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowaniem interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- gromadzeniem aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służ i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.