• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

                                                                                  

 

Inwestycja zrealizowana została w zakresie dróg powiatowych oraz drogi gminnej na podstawie zawartego pomiędzy Gminą Resko a Powiatem Łobeskim porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego  w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2017 w kwocie 3 226 476,43 zł brutto.

Liderem we wspólnej realizacji zadania jest Gmina Resko, która na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łobeskim, ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W dniu 21.02.2017r. w Urzędzie Miejskim w Resku nastąpiło otwarcie ofert. Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta na łączną kwotę 6 554 885,64 zł brutto. Oferta złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Oferent udzielił 72 m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Z wybranym wykonawcą zostały zawarte dwie umowy - jedna z Gminą Resko na wykonanie przebudowy ulicy gminnej, a druga z Powiatem Łobeskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Łobzie na wykonanie przebudowy ulic powiatowych.

W ramach zadania została rozbudowana cała ul. Stodólna na odcinku o łącznej długości 806 m oraz została przebudowana ul. Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeska na odcinku o łącznej długości 524 m. Skrzyżowanie ul. Stodolnej z ulica Bohaterów Warszawy wykonano w formie ronda. Wzdłuż przebudowywanych i rozbudowywanych ulic powstały nowe chodniki wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Stodólnej oraz Kołobrzeskiej. Przebudowana została linia elektroenergetyczna, wodociągowa, wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, sieć teletechniczna oparta na komunikacji światłowodowej wraz z monitoringiem miejskim, przebudowane zostały parkingi przy ul. Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeskiej.

Nawierzchnia ulicy Stodólnej i Kołobrzeskiej wykonano z masy bitumicznej, natomiast nawierzchnia ulicy Bohaterów Warszawy z bruku kamiennego. Przy nawierzchni drogi z bruku kamiennego chodnik wykonany został z płyt kamiennych z uzupełnieniem brukiem kamiennym. Wzdłuż drogi Stodólnej i Kołobrzeskiej powstał chodnik i ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej. Cała nawierzchnia dróg w zakresie realizowanej inwestycji wykonana została na nowej podbudowie zgodnie z obecnymi normami.

 

Plan sytuacyjny ul. Bohaterów Warszawy

Plan sytuacyjny ul.Stodólna