• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Podstawowe informacje o obowiązywaniu z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 przytaczanego wyżej rozporządzenia, dotyczące indywidualnej sprawy, udzielane są przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Resku, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie sprawy, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie. 

I. Mając powyższe na uwadze oraz stosownie do art.13 i 14 w/w rozporządzenia informuję, że w Urzędzie Miejskim w Resku  przetwarzane i zbierane są dane osobowe:

1) od osoby, której dane dotyczą;

2) w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

II. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Reska - tel. 91 39 51 503.

III. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Resku, z którym można skontaktować się telefonicznie:

telefon: stacjonarny - 91 39 51 503 wew. 24, komórkowy - 531 716 589 lub pisemnie na adres – e-mail: iod@resko.pl.

Z w/w inspektorem można skontaktować się  w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

V. Dane osobowe, w Urzędzie Miejskim w Resku zbierane są oraz przetwarzane wyłącznie w  konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach w realizacji zadań publicznych własnych i zleconych.

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wzajemnych zobowiązań, do czasu przedawnienia roszczeń oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

VII. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

VIII. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 IX. Podstawą prawną do przetwarzania danych są:

1) wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą  na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z podstawą określoną w przepisach szczególnych;

4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – w związku z podstawą określoną w przepisach szczególnych.

X. Osobie, której dane dotyczą przysługują  następujące  prawa:

1) dostępu: uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz  informacji o zakresie przetwarzania;

2) do sprostowania danych:  prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;

3) żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych z przyczyn, o których mowa w art.17 rozporządzenia;

4) do ograniczenia przetwarzania z przyczyn, o których mowa w art.17 rozporządzenia;

5) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;

6) do przenoszenia danych;

7) do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach.

XI. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.