• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Centrum Usług Społecznych w Resku
ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko
tel. (91) 39 51 396
strona internetowa: http://bip.ops.resko.pl/
e-mail: sekretariat@cus.resko.pl


Centrum Kultury w Resku
ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko
tel. (91) 39 51 338
strona internetowa: http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl/
e-mail: centrumkulturyresko@wp.pl


Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 72-315 Resko
tel. (91) 39 51 120
strona internetowa: http://wikresko.prv.pl/index.html

Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” w Resku powstała w 2002 r. z przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Resku. Jedynym właścicielem Spółki (100% udziałów) jest Gmina Resko, reprezentowana przez Burmistrza Reska. Spółka kierowana jest przez jednoosobowy Zarząd, natomiast nadzór sprawuje pięcioosobowa Rada Nadzorcza. Aktualnie Spółka zatrudnia 18 pracowników, z czego 6 osób zatrudnionych jest w administracji.

Do statutowych obowiązków Spółki należy wykonywanie zadań w zakresie poboru, uzdatniania oraz rozprowadzania wody pitnej  oraz odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Resko. Zadania te realizowane są na podstawie zezwolenia Burmistrza Reska na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (decyzja nr OŚiGW.6225-3/03 z dnia 05.03.2003r.) oraz umowy dzierżawy zawartej przez Spółkę z Gminą Resko, przekazującej Spółce w zarządzanie całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.