• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE  POWIATU ŁOBESKIEGO

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. na terenie Powiatu Łobeskiego funkcjonują 2 punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

- 1 punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego – (Starostwo Powiatowe w Łobzie – budynek Wydziału Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 4 , 73-150 Łobez)

- 1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna – (Zespół Szkół w Resku, ul. Mariana Buczka 15, 72-315 Resko)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

W punktach powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej pomocy prawnej może udzielać także:
1)   doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)   osoba, która:
a)  ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)  posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d)  nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby niebędące adwokatem lub radcą prawnym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradcą podatkowym.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2.   przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4.  przeprowadzenie mediacji,
  5.  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczyć będzie wyłoniona w 2021 r. w drodze otwartego konkursu ofert organizacja pozarządową w miejscowości Resko (Zespół Szkół w Resku, ul Mariana Buczka 15, 72-315 Resko).

REJESTRACJA

Od 1 stycznia 2022 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:

 - w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w budynek Wydziału Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łobzie ul. Głowackiego 4 pod nr. tel.: 500 001 822 (czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

- w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół
w Resku przy ul. Mariana Buczka 15, 72-315 Resko pod nr. tel.: 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy urzędu)

-elektronicznie: https://www.powiatlobeski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-powiatu-lobeskiego.html

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

UPRAWNIENI

Od 1 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) jest pomocą de minimis. Podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 – dalej ,,ustawa").

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Beneficjent) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu  dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
a) oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŁOBESKIM

Pierwszy punkt zlokalizowany jest w Łobzie  w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łobzie. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest zgodnie z następującymi harmonogramami:

Drugi punkt powierzony organizacji pozarządowej Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, znajduje się
w budynku Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko. Porady udzielane są przez radców prawnych, zgodnie z następującym harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŁOBZIE
(Starostwo Powiatowe w Łobzie, parter, ul. Głowackiego 4,73-150 Łobez)

Telefon Kom: 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

Dzień Tygodnia

Godziny Przyjęć

Kto przyjmuje

Poniedziałek

 

09.45-13.45

Radca Prawny

Wtorek

 

09.45-13.45

Adwokat

Środa

 

09.45-13.45

Radca Prawny

Czwartek

 

09.45-13.45

Adwokat

Piątek – adwokaci i radcy prawni zamiennie co drugi tydzień

09.45-13.45

Adwokat/ Radca Prawny

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

(Zespół Szkół w Resku ,  ul. Mariana Buczka 15, 72-315 Resko

Telefon Kom. 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach pracy Urzędu)

Realizator zadania: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, ul. Drawska 17, 73-150 Łobez

Dzień Tygodnia

1 tydzień miesiąca

2 tydzień miesiąca

3 tydzień miesiąca

4 tydzień miesiąca

Radcy Prawni

Poniedziałek

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00 – radca prawny

16.00 – 19.00 – radca prawny

Wtorek

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00 - radca prawny

Środa

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00– radca prawny

Czwartek

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00

15.00 – 19.00 – poradnictwo obywatelskie

Piątek

 

15.00 – 19.00

 

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00 – radca prawny

16.00 – 19.00 – radca prawny

Sobota

11.00 – 15.00

 

11.00 – 15.00

 

11.00 – 15.00 – radca prawny

Informacji związanych z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Łobeskiego Pani Joanna Śliwa pod nr. tel: 515 360 943