• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE 

W dniu 27 marca 2020 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie dla Projektu nr RPZP.09.03.00-32-0047/19 pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Resko.

Gmina Resko decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2019 r. otrzymała dofinansowanie do kwoty 3.981.508,08 zł, stanowiącej nie więcej niż 74,9999988698% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 3.450.640,33 zł, stanowiącej nie więcej niż 86,6666665160% dofinansowania Projektu;

-z środków Budżetu Państwa do kwoty 530.867,75 zł, stanowiącej nie więcej niż 13,3333334840% dofinansowania Projektu.

Całkowite wydatki Projektu wynoszą 5.308.677,52 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą nie więcej niż 5.308.677,52 zł.

Wymagany wkład własny Gminy Resko wynosić będzie nie mniej niż 1.327.169,44 zł.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Realizacja Projektu pn.:„Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko" będzie obejmować następujące działania:

2020

1. Ciągi komunikacyjne - budowa chodnika na ul. Sportowej w Resku

2. Budowa świetlicy w Mołstowie – wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

2021

3. Budowa boiska w Starogardzie

2022

4. Budowa sceny z zagospodarowaniem w Parku Miejskim w Resku - wyposażona w instalację elektroenergetyczną niezbędną dla urządzeń scenicznych.

5. Budowa świetlicy w Siwkowicach - wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

2020-2022

6. Zarządzanie projektem

7. Promocja projektu obejmująca zakup i montaż pięciu tablic informacyjno-pamiątkowych, które umiejscowione zostaną przy obiektach będących przedmiotem Projektu (muszla koncertowa, ciąg komunikacyjny, dwie świetlice wiejskie oraz boisko).

 

Celem Projektu jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowę nowych obiektów przeznaczonych do świadczenia ww. usług. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć znajdować się będzie na obszarze objętym rewitalizacją (świetlica wiejska w Siwkowicach) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (pozostałe inwestycje). Pomimo tego, że ich lokalizacja nie znajduje się w samym obszarze rewitalizacji, to działania, które będą prowadzone dzięki stworzonej infrastrukturze wywołają znaczący wpływ, głównie na sytuację osób z obszaru rewitalizacji (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pozbawione dostępu do większości usług społecznych i kulturalnych). W ramach projektu planuje się budowę nowych obiektów.

Celem kompleksowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego pn. „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” jest aktywna integracja mieszkańców Gminy Resko zagrożonych ubóstwem, bezrobociem, przemocą rodzinną, uzależnieniami i wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji Gminy Resko, poprzez działania skierowane bezpośrednio do grup dotkniętych problemami, ale również poprzez aktywizację i włączenie w działania Gminy wszystkich mieszkańców obszaru zdegradowanego i całej Gminy Resko. Projekt wpłynie na ograniczenie trzech problemów społecznych występujących na terenie rewitalizacji tj.: bezrobocia, ubóstwa oraz przemocy w rodzinie. Dodatkowo w fazie inwestycyjnej zaangażowanych zostanie 10 osób – mieszkańców obszaru rewitalizacji. W wyniku realizacji projektu zatrudnione zostaną 3 osoby.

Celem bezpośrednim Projektu jest wytworzenie infrastruktury, która wykorzystana zostanie na potrzeby inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania głównym problemom społecznym występującym na obszarze rewitalizacji, w tym: bezrobocia, ubóstwa i przemocy w rodzinie. W tym celu organizowane będą działania wspierające aktywizację / rehabilitację społeczną mieszkańców, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Docelowo, dzięki ponownemu nauczeniu beneficjentów pełnienia ról społecznych możliwa będzie aktywizacja zawodowa dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dzięki promowaniu pozytywnych wzorców możliwe będzie przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań patologicznych przez dzieci i młodzież wychowujących się w rodzinach dotkniętych dziedzicznym bezrobociem, uzależnieniami, przemocą w rodzinie przestępczością itp. Umożliwi stosowanie metod animacyjnych będących praktyką edukacyjną, pobudzającą ludzi (osoby, grupy, zbiorowości, społeczności lokalne) do samodzielnego projektowania (diagnozowania, planowania, ewaluacji) i realizowania (mobilizowania, wdrażania) działań zorientowanych na społeczne rozwiązywanie problemów, zaspokajanie potrzeb z wykorzystaniem demokratycznych wartości (podmiotowość, dialog, partycypacja, partnerstwo, wspólnotowość) i potencjału (zasobów, możliwości) istotnych dla rozwoju środowiska, w którym żyją i pracują. Umożliwi prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych opartych o zasady edukacji kreatywnej - aktywizującej, wyzwalającej samodzielność i inicjatywę w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. Innowacyjność i pomysłowość działań, które będzie można podejmować w oparciu o wytworzoną infrastrukturę pozwoli na realizację celów edukacji kreatywnej, tj. angażowanie młodzieży do twórczego myślenia, praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz aktywnego udziału w życiu i właściwego pełnienia ról społecznych.

Realizacja Projektu wpłynie na zaspokojenie potrzeb grup docelowych,wpływających na rozwiązanie problemów społecznych. W okresie trwałości planuje się podejmować liczne działania społeczne na powstałej infrastrukturze mające charakter społeczny. Wpłyną one na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów społecznych oraz będą ukierunkowane na dane grupy docelowe.

 

Wskaźniki produktu i rezultatu jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Projektu:

Wskaźniki produktu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

5,00

2.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

1,65

3.

Udział projektu w odniesieniu do obszaru

objętego programem rewitalizacji

% (procent)

100,00

 

Wskaźniki rezultatu

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1.

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji

zatrudnionych w wyniku realizacji projektu

osoby

3,00

2.

Zaangażowanie mieszkańców obszaru

rewitalizacji w realizację projektu (faza

inwestycyjna)

osoby

10,00