• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: „Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego

w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

                                                

realizowana na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00037-65151-UM1600074/16

podpisanej w dniu 25.05.2016 r.

 

Przebudowa oraz budowa drogi, ulicy Majora Henryka Sucharskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Gmina Resko pozyskała na ten cel dofinansowanie na poziomie 63,63% wydatków kwalifikowanych.

W dniu 21.03.2017r. w Urzędzie Miejskim w Resku nastąpiło otwarcie ofert na realizację przebudowy oraz budowy drogi, ulicy Majora Henryka Sucharskiego. Do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez firmę DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa z kwotą realizacji zadania 2 209 000zł brutto. Oferent udzieli 72 m-c gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

W ramach zadania przebudowana i wybudowana została droga na ul. Majora Henryka Sucharskiego na odcinku o łącznej długości 604m oraz przebudowane zostało skrzyżowanie z ul. Chopina. Wzdłuż budowanej i przebudowywanej ulic Majora Henryka Sucharskiego powstały chodniki, przebudowane zostało oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, wybudowana została kanalizacja deszczowa. Na skrzyżowaniu ul. Majora Henryka Sucharskiego i Chopina zainstalowane zostały kamery stanowiące rozbudowę istniejącego miejskiego monitoringu.

Nawierzchnia ulicy Majora Henryka Sucharskiego wykonana została z masy bitumicznej natomiast chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej. Cała nawierzchnia dróg, chodników i zjazdów w zakresie realizowanej inwestycji wykonana zostałą na nowej podbudowie zgodnie z obecnymi normami.

Plan sytuacyjny

 

Poniżej zdjęcia przed realizacją inwestycji