• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE
W okresie od listopada 2021 r. do końca czerwca 2022 r. realizowaliśmy w Zespole Szkół w Resku projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W Zespole Szkół zrealizowano łącznie 652 godziny zajęć w dwóch etapach odpowiednio 112 i 540. 490 godzin zrealizowano w szkole podstawowej, 138 w liceum i 24 w branżowej szkole. Zajęcia realizowane w ramach tego projektu zapewniły młodzieży wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w okresie popandemicznym.
Edukacja zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami, duża ilość czasu spędzana przed przez młodzież przed ekranem komputera i poczucie izolacji społecznej to najczęściej występujące negatywne skutki wynikające z pandemii COVID – 19. Grupą szczególnie wrażliwą na te negatywne skutki pandemii były dzieci i młodzież. U znacznej grupy uczniów zaobserwowano pogorszenie wyników w nauce, u wielu pojawiły się symptomy depresji lub innych zaburzeń psychosomatycznych, a także silne uzależnienie od mediów elektronicznych. W celu minimalizowania negatywnych skutków pandemii Covid 19 realizowaliśmy różne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, wśród których były:
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się - realizacja tych zajęć w klasach 4-6 dostarczyła uczniom wiedzy o podstawowych technikach, metodach i zasadach skutecznego uczenia się. Uczniowie potrafią określić między innymi czynniki rozpraszające uwagę podczas nauki, zaplanować czas potrzeby do nauki i wymienić techniki pamięciowe usprawniające naukę. Poznali także ćwiczenia poprawiające koncentrację i pobudzające kreatywność dzięki czemu w większym stopniu będą przyswajali wiadomości i umiejętności szkolne,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne umożliwiły uczniom lepsze poznanie „świata emocji”, rozumienie innych, znalezienie radości tworzenia oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne umożliwiły lepsze poznanie „świata emocji”, rozumienia innych, znalezienie radości tworzenia oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie poprzez rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie podnieśli własną samoocenę, wzmocnili wiarę we własne możliwości i umiejętności, nauczyli się właściwie reagować w sytuacjach stresowych,
- zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze umożliwiły uczniom opanowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności pisania, czytania i liczenia. Pomogły one uczniom w wyrównaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz umożliwiły przezwyciężenie skutków niepowodzeń szkolnych,
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, rozwijające uzdolnienia - dzięki udziałowi w tych zajęciach uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje społeczne: autoprezentację, komunikację interpersonalną, umiejętność pracy w zespole, asertywność itp. oraz kompetencje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Poznawali zasady aktywnego poruszania się na rynku pracy.