• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

 

Gmina  Resko otrzymała dofinansowanie projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 978 000,00 na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których członkowie rodziny w linii prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Wsparciem objętych zostało 445 uczniów zamieszkałych w Gminie Resko, zgodnie ze złożonymi i  zweryfikowanymi wnioskami. Zakupu sprzętu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1475/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W dniu 21 grudnia 2022r. w Urzędzie Miejskim w Resku wręczono ostatnie zakupione laptopy uczniom, którzy zostali objęci wsparciem w ramach dodatkowego naboru. Pierwszy sprzęt komputerowy został przekazany uczniom we wrześniu 2022r. (405 uczniów).

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich była nauka zdalna. Ujawniła ona m.in. deficyt sprzętu komputerowego co wpłynęło na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawiał za cel wyeliminowanie tego ograniczenia.

Strona projektu, na której znajdują się informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu