W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

W ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” planuje się zagospodarowanie czterech terenów obecnie zaniedbanych na tereny zieleni miejskiej. Lokalizacja terenów została dobrana w ten sposób, aby utworzone tereny zieleni były atrakcyjne dla mieszkańców, gdyż sąsiadują one z terenami zamieszkałymi lub uczęszczanymi przez mieszkańców oraz z uwagi na sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej, co ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności.

Tereny te cechują się niskim udziałem terenów zieleni urządzonej w strukturze użytkowania gruntów – tereny przeznaczone na realizację projektu są wprawdzie pokryte zielenią, jednak jest to zieleń w zdecydowanej większości dzika, niezagospodarowana oraz zdegradowana.

Projekt obejmować będzie prace na czterech terenach zlokalizowanych w mieście Resko:

 

 

 

1. Teren „NAD REGĄ” 

Teren zlokalizowany przy ul. Polnej, położony w południowej części miasta, bezpośrednio nad rzeką Regą. Teren ten, poprzez mostek nad rzeką Regą, połączony jest z Parkiem Miejskim w Resku. Park ten jest popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku wśród mieszkańców miasta, odbywają się tu też różnego rodzaju imprezy miejskie: Dożynki, Biegi o Strzałę Widanta, Noc Świętojańska, różnego rodzaju imprezy sportowe. Teren sąsiaduje od południa z terenami przemysłowymi. Teren znajduje się w proponowanej strefie ochrony krajobrazu Doliny Regi.

Projekt - kliknij tutaj

2. Teren „PRZY STADIONIE”

Teren zlokalizowany przy Alei Wolności, położony w zachodniej części miasta, sąsiadujący ze Stadionem Miejskim, na którym organizowane są różnego rodzaju imprezy sportowe. Teren znajduje się w proponowanej strefie ochrony krajobrazu Doliny Regi.

Projekt - kliknij tutaj

3. Teren „PRZY DOMU KULTURY”

Teren zlokalizowany przy ul. Krzywej, znajduje się w granicach Starego Miasta. Jest to obszar położony w centralnej części miasta, nieopodal Rynku. W pobliżu znajduje się Ratusz, sklepy, apteka, restauracja. Teren sąsiaduje z Przedszkolem Miejskim w Resku oraz Centrum Kultury w Resku. W obiektach tych organizowane są m.in. występy teatralne, organizacja zajęć plastycznych, ruchowych, wokalnych.

Projekt - kliknij tutaj

4. Teren „ZA WAŁEM”

Teren zlokalizowany przy ul. Olsztyńska, położony we wschodniej części miasta, w pobliżu Parku Miejskiego w Resku.

Lokalizację poszczególnych terenów dobrano na podstawie oceny ich atrakcyjności dla mieszkańców miasta oraz stopnia zdegradowania i niskiego poziomu zagospodarowania zieleni. W wyniku realizacji projektu tereny, które obecnie cechują się brakiem zieleni urządzonej uzyskają atrakcyjną dla mieszkańców formę. Ich lokalizacja w pobliżu popularnych w Resku miejsc gwarantuje, że miejsca te ożyją i będą często odwiedzane przez mieszkańców Reska.

Łącznie działaniami projektu objęte będą tereny o obszarze 6,66 ha, z czego 3,66 ha stanowią nowe obszary zieleni (tzn. obszary, które obecnie nie są pokryte urządzaną zielenią i nie pełnią funkcji publicznie dostępnych parków czy skwerów).  Po realizacji projektu 87,5% ww. terenów pokryte zostanie zielenią. Tereny te będą ogólnodostępne i korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Projekt - kliknij tutaj