• Herb Reska
 • Gmina Resko
Projekty UE

W dniu 27 listopada 2017 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko”. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Resko, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2.531.527,82 zł.

W ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” planuje się zagospodarowanie czterech terenów obecnie zaniedbanych na tereny zieleni miejskiej. Lokalizacja terenów została dobrana w ten sposób, aby utworzone tereny zieleni były atrakcyjne dla mieszkańców, gdyż sąsiadują one z terenami zamieszkałymi lub uczęszczanymi przez mieszkańców oraz z uwagi na sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej, co ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności.

Tereny te cechują się niskim udziałem terenów zieleni urządzonej w strukturze użytkowania gruntów – tereny przeznaczone na realizację projektu są wprawdzie pokryte zielenią, jednak jest to zieleń w zdecydowanej większości dzika, niezagospodarowana oraz zdegradowana.

Projekt obejmować będzie prace na czterech terenach zlokalizowanych w mieście Resko:

 

 

 

1. Teren „NAD REGĄ” 

Teren zlokalizowany przy ul. Polnej, położony w południowej części miasta, bezpośrednio nad rzeką Regą. Teren ten, poprzez mostek nad rzeką Regą, połączony jest z Parkiem Miejskim w Resku. Park ten jest popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku wśród mieszkańców miasta, odbywają się tu też różnego rodzaju imprezy miejskie: Dożynki, Biegi o Strzałę Widanta, Noc Świętojańska, różnego rodzaju imprezy sportowe. Teren sąsiaduje od południa z terenami przemysłowymi. Teren znajduje się w proponowanej strefie ochrony krajobrazu Doliny Regi.

Projekt - kliknij tutaj

2. Teren „PRZY STADIONIE”

Teren zlokalizowany przy Alei Wolności, położony w zachodniej części miasta, sąsiadujący ze Stadionem Miejskim, na którym organizowane są różnego rodzaju imprezy sportowe. Teren znajduje się w proponowanej strefie ochrony krajobrazu Doliny Regi.

Projekt - kliknij tutaj

3. Teren „PRZY DOMU KULTURY”

Teren zlokalizowany przy ul. Krzywej, znajduje się w granicach Starego Miasta. Jest to obszar położony w centralnej części miasta, nieopodal Rynku. W pobliżu znajduje się Ratusz, sklepy, apteka, restauracja. Teren sąsiaduje z Przedszkolem Miejskim w Resku oraz Centrum Kultury w Resku. W obiektach tych organizowane są m.in. występy teatralne, organizacja zajęć plastycznych, ruchowych, wokalnych.

Projekt - kliknij tutaj

4. Teren „ZA WAŁEM”

Teren zlokalizowany przy ul. Olsztyńska, położony we wschodniej części miasta, w pobliżu Parku Miejskiego w Resku.

Lokalizację poszczególnych terenów dobrano na podstawie oceny ich atrakcyjności dla mieszkańców miasta oraz stopnia zdegradowania i niskiego poziomu zagospodarowania zieleni. W wyniku realizacji projektu tereny, które obecnie cechują się brakiem zieleni urządzonej uzyskają atrakcyjną dla mieszkańców formę. Ich lokalizacja w pobliżu popularnych w Resku miejsc gwarantuje, że miejsca te ożyją i będą często odwiedzane przez mieszkańców Reska.

Łącznie działaniami projektu objęte będą tereny o obszarze 6,66 ha, z czego 3,66 ha stanowią nowe obszary zieleni (tzn. obszary, które obecnie nie są pokryte urządzaną zielenią i nie pełnią funkcji publicznie dostępnych parków czy skwerów).  Po realizacji projektu 87,5% ww. terenów pokryte zostanie zielenią. Tereny te będą ogólnodostępne i korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Projekt - kliknij tutaj

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-00 z dnia 27 listopada 2017 r. obejmowała realizację całego projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” poprzez wykonanie następujących zadań:

Zadanie 1. Koncepcja programowo-przestrzenna (została opracowana w 2016 r. na podstawie umowy nr ZP.272.19.16.ZPOF z dnia 11.07.2016 r.).

Zadanie 2. Studium Wykonalności (zostało opracowane w 2016 r. na podstawie umowy nr ZP.272.18.16.ZPOF z dnia 11.07.2016 r.).

Zadanie 3. Projekt budowlano - wykonawczy (został opracowany w 2018 r. na podstawie umowy nr ZP.272.24.17.ZPOF z dnia 05.12.2017 r.)

Zadanie 4. Roboty budowlane:- Teren 1 „NAD REGĄ” – Teren 2 „PRZY STADIONIE”- Teren 3 „PRZY DOMU KULTURY” -Teren 4 „ZA WAŁEM” (wykonywane na podstawie umowy nr ZP.272.27.18.PN z dnia 01.08.2018 r.).

Zadanie 5. Inżynier Kontraktu (zgodnie z umową nr ZP.272.29.18.ZPOF z dnia 22.08.2018 r.).

Zadanie 6. Informacja i promocja (w ramach zadania wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe po jednej na każdym z 4 terenów zielonych).

 

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu 01.08.2018 r. podpisano umowę nr ZP.272.27.18.PN na wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 114/2018 z dnia 10.07.2018 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 3.992.821,65 zł brutto (patrz artykuł z dnia 20.07.2018 r. - kliknij tutaj)

Zakres robót budowlanych objętych projektem:

Teren 1 „Nad Regą”:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Gospodarka drzewostanem (usuwanie drzew i cięcia sanitarne w koronach drzew)
 • Alejki o nawierzchni mineralnej (z kruszywa) i betonowej
 • Wzmocnienie skarpy
 • Nawierzchnia piaszczysta
 • Elementy wyposażenia:
  • ławki – 4 szt.,
  • wiaty wypoczynkowe – 3 szt.,
  • kosze na odpady – 5 szt.,
  • stojaki na rowery – 5 szt.,
  • tablice edukacyjne – 2 szt.
  • domki dla ptaków – 20 szt.,
  • latarnie oświetleniowe (oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie)- 14 szt.,
 • Zieleń projektowana:
  • drzewa liściaste – 13 szt.,
  • drzewa iglaste – 19 szt.,
  • krzewy liściaste na płaskim terenie – 351 szt.,
  • krzewy liściaste na skarpie – 1294 szt.,
  • krzewy iglaste na płaskim terenie – 21 szt.,
  • wykonanie trawników parkowych – 3214 m2.

 

Teren 2 „Przy Stadionie”:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Gospodarka drzewostanem (usuwanie drzew i cięcia sanitarne w koronach drzew)
 • Alejki o nawierzchni mineralnej (z kruszywa)
 • Elementy wyposażenia:
  • ławki – 15 szt.,
  • kosze na odpady –11 szt.,
  • stojaki na rowery – 6 szt.,
  • tablice edukacyjne – 2 szt.
  • domki dla ptaków – 10 szt.,
  • elementy placu zabaw – 4 kpl.,
  • głazy narzutowe – 50 szt.,
  • latarnie oświetleniowe (oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie)- 9 szt.,
 • Zieleń projektowana:
  • drzewa liściaste – 16 szt.,
  • drzewa iglaste – 14 szt.,
  • krzewy liściaste na płaskim terenie – 1486 szt.,
  • krzewy iglaste na skarpie – 225 szt.,
  • krzewy iglaste na płaskim terenie – 176 szt.,
  • wykonanie trawników parkowych – 4534 m2.

 

Teren 3 „Przy Domu Kultury”:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Gospodarka drzewostanem (usuwanie drzew i cięcia sanitarne w koronach drzew)
 • Roboty ziemne
 • Alejki o nawierzchni mineralnej (z kruszywa) i betonowej
 • Kanalizacja deszczowa (rury PVC - 153,36 m, studzienka kanalizacyjna -1 szt., studnie rewizyjne – 5 szt., osadnik betonowy – 1szt., studzienka ściekowa uliczna – 1 szt.)
 • Elementy wyposażenia:
  • ławki – 6 szt.,
  • kosze na odpady –8 szt.,
  • stojaki na rowery – 5 szt.,
  • plac zabaw: „tu brykają tygrysy” – 1 szt., „nora królika” – 1 szt., „tunel” – 2 szt., „ptasia jadalnia” (domki i karmniki) – 5 szt., „domek sowy” – 1 szt., „chatka puchatka” – 1 szt., „duże kamienie” – 4 szt., „szałas kłapouchego” – 1 szt.,
  • rzeźby – 4 szt.,
  • scena plenerowa – 1 szt.,
  • widownia z siedziskami drewnianymi – 1 szt.,
  • latarnie oświetleniowe (oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie) - 15 szt.,
 • Zieleń projektowana:
  • drzewa liściaste – 40 szt.,
  • drzewa iglaste – 30 szt.,
  • krzewy liściaste na płaskim terenie – 158 szt.,
  • wykonanie trawników parkowych – 6100 m2.

 

Teren 4 „Za wałem”:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Gospodarka drzewostanem (usuwanie drzew i cięcia sanitarne w koronach drzew)
 • Alejki o nawierzchni mineralnej (z kruszywa) i betonowej
 • Miejsca postojowe
 • Schody terenowe
 • Sieć wodociągowa (studnia wodomierzowa – 1szt., rury PE o średnicy DN 32 mm – 99,10 m)
 • Elementy wyposażenia:
  • ławki – 27 szt.,
  • kosze na odpady – 8 szt.,
  • stojaki na rowery – 5 szt.,
  • elementy placu zabaw – 3 kpl.,
  • wiaty wypoczynkowe – 3 szt.,
  • tablice edukacyjne – 2 szt.
  • stoliki szachowe – 4 kpl.,
  • tabliczki informacyjne przy kwietnikach – 33 szt.,
  • latarnie oświetleniowe (oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie)- 20 szt.,
 • Zieleń projektowana
  • drzewa liściaste – 65 szt.,
  • drzewa iglaste – 31 szt.,
  • krzewy liściaste na płaskim terenie – 1955 szt.,
  • krzewy iglaste na płaskim terenie – 61 szt.,
  • obsadzenie kwietników bylinami – 2442 m2
  • wykonanie trawników parkowych – 11055 m2.

 

W dniu 06.08.2018 r. Gmina Resko wystąpiła z wnioskiem do Instytucji Wdrażającej w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie, które dotyczyły zwiększenia wartości całkowitej projektu o 1.207.054,62 zł brutto, zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych o 1.106.562,58 zł brutto oraz zwiększenia kwoty dofinansowania o 940.578,18 zł brutto, stanowiącą 85% wzrostu kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. Dodatkowo zawnioskowano o przesunięcie terminu zakończenia projektu z dnia 30.09.2018 r. na dzień 31.03.2019 r.

Finalnie Gmina Resko otrzymała zgodę na wprowadzenie ww. zmian do projektu (patrz artykuł z dnia 05.09.2018 r. Zwiększenie dofinansowania na projekt "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko" - kliknij tutaj) i w dniu 21.09.2018 r. podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-01 na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, II typ projektu Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wartości projektu po podpisaniu Aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-01:

 1. Planowany koszt realizacji projektu – 4.185.322,65 zł;
 2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych – 4.084.830,61 zł;
 3. Udzielone dofinansowanie projektu – 3.472.106,01 zł (stanowiące 85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych);
 4. Wkład własny Gminy Resko – 612.724,60 zł (stanowiący 15% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych);
 5. Wydatki niekwalifikowalne objęte projektem – 100.492,04 zł;
 6. Okres kwalifikowania wydatków od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2019 r.

GALERIA ZDJĘĆ Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH z podziałem na miesiące:

SIERPIEŃ 2018 r. (zdjęcia)

WRZESIEŃ 2018 r. (zdjęcia)

PAŹDZIERNIK 2018 r. (zdjęcia)

LISTOPAD 2018 r. (zdjęcia)

GRUDZIEŃ 2018 r. (zdjęcia)

Zgodnie z umową nr ZP.272.29.18.ZPOF z dnia 22.08.2018 r. nad całością prawidłowego wykonania robót budowlanych czuwał Inżynier Kontraktu. W dniu 20.12.2018 r. bezusterkowym protokołem odbioru końcowego odebrano wykonane roboty budowlane. Następnie w dniu 10.01.2019 r. zgłoszono zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łobzie a w dniu 14.01.2019 r. uzyskano brak sprzeciwu do ww. zawiadomienia. W marcu 2019 r. wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe po jednej na każdym z 4 terenów zielonych.

TABLICA PAMIĄTKOWA - kliknij tutaj

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i Aneksem do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0148/16-01 zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego:

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 1. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu – 3,66 ha
 2. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami w ramach projektu – 6,66 ha

GALERIA ZDJĘĆ PO WYKONANIU:

Teren 1 „Nad Regą” - zdjęcia

Teren 2 „Przy Stadionie” - zdjęcia

Teren 3 „Przy Domu Kultury” - zdjęcia

Teren 4 „Za wałem” - zdjęcia