• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

W dniu 11 marca 2022r. Gmina Resko podpisała z Województwem Zachodniopomorskim Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach grantu prowadzone są zajęcia z uczniami od dnia 03.11.2021r. Projekt będzie realizowany do dnia 31.08.2022r. Na realizację zajęć Gmina otrzymała kwotę 63 776,16. Całkowity koszt zadnia wynosi 67 488,00 zł.

W projekcie uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół w Resku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie. W ramach realizacji Grantu zaplanowano:

I. Ogółem (wszystkie szkoły) I etap (listopad-grudzień 2021r.) - 270 godz.:                                                                                  

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski, matematyka)- 136 godz.

2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia (zajęcia teatralne)- 8 godz.

3) Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się- 114 godz.

4) Zajęcia specjalistyczne (rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)- 12 godz.

II. Ogółem (wszystkie szkoły) II etap (styczeń-czerwiec 2022r.)- 684 godz.:                                                                                              

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (j. polski, matematyka)- 540 godz.

2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia (zajęcia teatralne)- 24 godz.

3) Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się- 72 godz.

4) Zajęcia specjalistyczne (rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne)- 24 godz.

5) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu- 24 godz.