• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

17 sty
2017

Zawiadamiamy, iż sesja Rady Miejskiej w Resku, odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017r.
o godzinie 1600 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16

 

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z sesji  XXIII/2016.

2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

3. Przedłożenie wspólnego stanowiska Komisji Rady.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) skargi wniesionej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Resku;

2) skargi wniesionej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku;

3) skargi wniesionej na działalność Dyrektora Centrum Kultury w Resku;

4) skargi wniesionej na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku;

5) skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku;

6) rozwiązania straży miejskiej;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022”;

9) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r.”;

10) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat.

11) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone w pkt. 5.

7. Wolne wnioski i komunikaty.

8. Zakończenie.