• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

25 maj
2020

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko
tel./fax (91) 39 51 396 (sekretariat CUS)
e-mail: ops-resko@wp.pl
kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15

Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Reska i działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Intardyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 października 2010r.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów, oraz specjalistów i przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.