• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

19 mar
2024

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

W ramach naboru wniosków w ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na liście rankingowej znalazły się dwa projekty złożone przez Gminę Resko, które otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 8.000.000,00 zł na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi w Lubieniu Dolnym

Opis inwestycji:

- wykonanie nowej podbudowy,

- wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie drogi, 

- wykonanie przejścia dla pieszych,

- wykonanie nowego oświetlenia ulicznego,

- wykonanie nowych nawierzchni dróg, chodników i zjazdów.

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 2.000.000,00

W wyniku ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym następnie w dniu 22.02.2024 r. podpisano umowę na kwotę 4.597.740,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2024.

2. Budowa Międzypokoleniowego Centrum Aktywności Lokalnej w Resku

Opis inwestycji:

- budowa budynku Centrum,

- modernizacja sali przy budynku Centrum, 

- zagospodarowanie terenu,

- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.670.000,00

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 6.000.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.12.2025 r.