• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

21 mar
2024

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - (Edycja szósta – PGR)

Rozstrzygnięcie szóstej odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przyniosło Gminie Resko kolejne bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 3.430.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: ”Modernizacja dróg w Gminie Resko”.  

O wsparcie w tej edycji programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

Opis inwestycji:

Inwestycja będzie realizowana na terenach miejscowości, w których funkcjonowały PGR, tj. Przemysław i Resko. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców obszaru popegeerowskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszo - drogowego. 

W ramach zadania zostanie wykonane:

- budowa chodnika w Przemysławiu, 

- przebudowa ulic Dzierżona, Górnej i Parkowej w Resku,

- budowa parkingu przy Poczcie w Resku,

- modernizacja chodników przy ulicy Kieleckiej i Śląskiej w Resku.

W wyniku ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych i Inspektora Nadzoru inwestorskiego, z którymi następnie w dniu 04.01.2024 r. podpisano umowy na łączną kwotę 3.848.100,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji sierpień 2024.