• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

16 mar
2023

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r.
o godzinie 1600 w sali nr 8 (I piętro) w budynku Szkoły Podstawowej w Resku, ul. Wojska Polskiego 71.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad.

2. Informacje Burmistrza Reska, w tym o podjętych działaniach między sesjami.

3. Podziękowanie pracownikom Centrum Kultury w Resku Pani Jolancie Furman i Pani Alicji Tichanów za wieloletnią pracę.

4. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Informacja o sprawozdaniu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko” – sprawozdanie znajduje się na stronie www.bip.resko.pl
- zakładka rada miejska, projekty uchwał, sprawozdania, programy i inne.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2023;

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2022 – 2035;

3) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2023 r.;

4) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2023 r.;

5) rozpatrzenia skargi;

6) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

7) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

8) wyrażenia przez Gminę Resko sprzeciwu/braku sprzeciwu wobec uchwały Nr XXI/95/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej;

9) wyrażenia przez Gminę Resko sprzeciwu/braku sprzeciwu wobec uchwały Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI;

7. Informacje, komunikaty i wystąpienia.
8. Zakończenie.

 

                                                                 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                               Jan Czaban