• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

21 lip
2021

W dniu 27 marca 2020 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie dla projektu nr RPZP.09.03.00-32-0046/19 pn.: „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Resko.

Gmina Resko decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2019 r. otrzymała dofinansowanie do kwoty 1.413.270,05 zł stanowiącej nie więcej niż 74,9999974793 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 1.224.834,04 zł, stanowiącej nie więcej niż 86,6666664309 % dofinansowania Projektu;
- z środków Budżetu Państwa do kwoty 188.436,01 zł, stanowiącej nie więcej niż 13,3333335691 % dofinansowania Projektu.

Całkowite wydatki Projektu wynoszą 1.884.360,13 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą nie więcej niż 1.884.360,13 zł.

Wymagany wkład własny Gminy Resko wynosić będzie nie mniej niż 471.090,08 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pn.: „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej" będzie obejmować następujące działania:

2021

1. Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Resku oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie ogrodzenia) -  rozbiórka wszystkich istniejących zniszczonych i popękanych nawierzchni z betonu asfaltowego oraz betonu cementowego w zakresie obszaru inwestycji. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych oraz utwardzenia istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jezdnie projektowanej drogi przewidziano szerokości od 4.0 m do 6.0 m ograniczoną obustronnie krawężnikami. Droga pełnić będzie funkcje drogi manewrowej dla autobusów dowożących dzieci do przedszkola. W zakresie inwestycji planuje się wymianę istniejącej zniszczonej nawierzchni chodnika na nawierzchnie wykonaną z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano chodnik szerokości 2.5m który pełnić będzie również funkcję peronu przystankowego dla autobusów dowożących dzieci do przedszkola. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie peronu przystankowego przewidziano wykonanie barierek zabezpieczających przed wtargnięciem uczniów pod koła jadącego pojazdu. Odwodnienie przebudowywanej oraz budowanej drogi przy przedszkolu miejskim w Resku zapewnione jest przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie powierzchniowo bezpośrednio w przyległy teren oraz do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie zjazdów wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano miejsca postojowe pod katem 90 stopni szerokości 2.3 m i długości 5.0 m oraz miejsce postojowe dla inwalidów szerokości 3.6 m i długości 5.0 m.

W zakres inwestycji wchodzi wymiana i przestawienie istniejących ogrodzeń kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi.

2. Wykonanie zadaszenia/wiaty na wózki dziecięce,

3. Wykonanie oświetlenia ekologicznego - 8 szt. słupów oświetlenia ulicznego

2022

1. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Resku, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych - w budynku Przedszkola Miejskiego w Resku utworzony zostanie żłobek poprzez zaadoptowanie i przystosowanie części istniejących pomieszczeń przedszkola dla potrzeb planowanego żłobka. Zajęcia opiekuńcze prowadzone będą w dwóch przystosowanych do tego salach. Układ funkcjonalny planowanego żłobka zakłada oddzielne wejście do wydzielonej z obiektu przedszkola części przeznaczonej na żłobek. Dla potrzeb funkcjonowania żłobka przystosowane zostaną sale zajęć opiekuńczych, pomieszczenia socjalno-sanitarne, rozdzielni posiłków, oraz pomieszczenia stanowiące komunikację wydzielonej z obiektu przedszkola części żłobka. Prace dotyczą takich pomieszczeń jak: pomieszczenie nr 20, 21, 22, 23, 17, rozdzielnia posiłków, istniejąca stołówka oraz toalety.

2. Zakup wyposażenia do sal żłobkowych,

3. Modernizacja instalacji C.O.,

2021 - 2022

1. Zarządzanie projektem,

2. Promocja projektu - wykonanie i montaż jednaj tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Celem bezpośrednim Projektu jest wytworzenie infrastruktury, która wykorzystana zostanie na potrzeby inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania głównym problemom społecznym występującym na obszarze rewitalizacji, w tym: bezrobocia, ubóstwa i przemocy w rodzinie.

Realizacja Projektu przyczyni się więc do zaktywizowania przedstawicieli grup dotkniętych problemami społecznymi, wciągając mieszkańców gminy w życie zawodowe oraz społeczne. Realizacja projektu przyczyni się również bezpośrednio do ożywiania gospodarczego obszaru– dzięki aktywizacji zawodowej kobiet. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest braku wystraczającego dostępu do usług świadczonych w sferze społecznej, oraz kultury i edukacji. Jest to efekt, zarówno niskiej kondycji ekonomicznej ludności, jak również brak odpowiednio przystosowanych obiektów spełniających wyżej wymienione cele. Projekt będzie wywierał poważny wpływ na sytuację mieszkańców obszarów zdegradowanych, przede wszystkim poprzez stworzenie możliwości aktywizacji zawodowej kobiet, które muszą samodzielnie opiekować się dziećmi, które nie osiągnęły jeszcze wieku przedszkolnego. Brak podmiotu świadczącego usługi żłobkowe, powoduje że kobiety po urodzeniu dziecka nie mają możliwości podejmowania zatrudnienia, i w sytuacji braku opiekunki do dziecka muszą zajmować się nim samodzielnie, do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego. Tak długa przerwa w zatrudnieniu jest główną przyczyną utrudnionego powrotu kobiet na rynek pracy, utrwalając istniejące wzorce w tym zakresie, które charakterystyczne są zwłaszcza na terenach wiejskich.

Wskaźniki produktu i rezultatu jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Projektu:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1.

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach

szt.

1,00

2.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją

ha

0,46

3.

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji

% (procent)

100,00

4.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

1,00

 Wskaźniki rezultatu:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

1.

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji zatrudnionych w wyniku realizacji projektu

osoby

3,00

2.

Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizację projektu (faza inwestycyjna)

osoby

10,00

3.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

EPC

1,5