• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

19 lip
2021

W dniu 31 stycznia 2019 roku w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0010/18-00 dla projektu pn.: „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku” pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Resko.

Gmina Resko decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2018 r. otrzymała dofinansowanie na poziomie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3.999.999,89 zł, w tym:

- 3.529.411,66 zł z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 470.588,23 zł z środków budżetu państwa.

Projekt został zrealizowany w 2019 roku w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach projektu realizowany jest następujący cel: „Wspieranie mieszkańców Gminy Resko z obszaru rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywnej integracji skierowanej na promowanie włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”.

Realizacja projektu pn.: "Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku" obejmowała następujące zadania:

1. Rewitalizację Rynku w Resku  - w latach 2014 – 2015 wykonano: nową płytę Rynku oraz nową nawierzchnie przylegającą do Rynku z chodnikami, miejsca parkingowe, oświetlenie zewnętrzne (podwójne lampy na słupach płyty Rynku oraz przyległych ulic, montaż opraw w posadzce placu wokół budynku ratusza oraz montaż nowych opraw na istniejących słupach betonowych), elementy małej architektury, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz wykonaniem nowych odwodnień liniowych w granicach płyty Rynku, przebudowę istniejącej instalacji sanitarnej, przebudowę istniejącej instalacji elektroenergetycznej. W 2019 roku zamontowano tablice informacyjne i obelisk w formie fontanny;

2. Przebudowę przystanku na ulicy Krótkiej obejmującą: plac przystanku, roboty drogowe, kanalizację deszczową, oświetlenie, instalację elektryczną i teletechniczną;

3. Przebudowę ul. Borków obejmującą: roboty przygotowawcze, oświetlenie, roboty energetyczne i telekomunikacyjne, roboty ziemne, podbudowe, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i elementy ulic, kanalizację deszczową;

4. Oświetlenie ul. Bohaterów Monte Cassino obejmującą montaż słupów oświetleniowych;

5. Zakup i montaż kamer monitoringu;

6. Zakup wyposażenia obejmujące: ścianki ekspozycyjne plenerowe, obciążenie do ścian plenerowych, wydruk laminowany, oświetlenie do ścianek, zestaw do projekcji filmów, leżaki do kina plenerowego, namiot plenerowy, domki handlowe na jarmarki, stoły kamienne do gier planszowych;

Namiot plenerowy został zakupiony przez Partnera projektu tj. Stowarzyszenie „Współistnienie” z siedzibą w Łobzie przy ulicy Drawskiej 6 na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 27.02.2018 r.

7. Promocja projektu obejmująca zakup i montaż tablic informacyjnych.