• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

08 lip
2021

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła.
W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno-i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
  • 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadamy profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczą w bankach: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, BOŚ Bank, BNP Paribas, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, SGB Banki Spółdzielcze

 W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line,
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko  

Przesłanie danych jest obowiązkowe

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

lub

w Urzędzie Miejskim w Resku pok. nr 5,
telefon kontaktowy: 531-716-447, 531-722-257

 

Do pobrania:

  1. Ulotka Informacyjna.
  2. Deklaracja -Formularz A -budynki i lokale mieszkalne.
  3. Deklaracja -Formularz B -budynki i lokale niemieszkalne.
  4. Klauzula informacyjna dot. złożenia deklaracji w formie papierowej