Od 2 stycznia 2017r. w Powiecie Łobeskim funkcjonują dwa Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,

- sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo administracyjne,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym (art.3 ust 1)

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

- posiada Kartę Dużej Rodziny;

- uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

- nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;

- w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty;

- jest w ciąży (Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. - weszło w życiu z dniem 1 stycznia 2017 r.)

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacji związanych z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udziela Wydział Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łobzie  tel:  (91) 39 76 123

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU
(Centrum Kultury w Resku, parter, ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko)

Lp.

Dzień Tygodnia

 

Godziny Przyjęć

Kto przyjmuje

1.

Poniedziałek

 

16.30-20.30

Radca Prawny

2.

Wtorek

 

14.00-18.00

Adwokat

3.

Środa

 

14.00-18.00

Adwokat

4.

Czwartek

 

16.00-20.00

Radca Prawny

5.

Piątek

 

14.00-18.00

Adwokat

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ŁOBZIE
(Starostwo Powiatowe w Łobzie, parter, ul. Konopnickiej 41,73-150 Łobez)

Telefon Kom: 500 001 822 (Czynny tylko w godzinach przyjęć)

Lp.

Dzień Tygodnia

 

Godziny Przyjęć

Kto przyjmuje

1.

Poniedziałek

 

10.00-14.00

Radca Prawny

2.

Wtorek

 

09.30-13.30

Adwokat

3.

Środa

 

08.30-12.30

Radca Prawny

4.

Czwartek

 

09.00-13.00

Adwokat

5.

Piątek – adwokaci i radcy prawni zamiennie co drugi tydzień

09.00-13.00

Adwokat, Radca Prawny