• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

29 lip
2016

                                                                                                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: „Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Dąbrowszczaków

w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

realizowana na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00038-65151-UM1600076/16

podpisanej w dniu 25.05.2016 r.

 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zaspokojenie celów społecznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu i warunków ruchu wszystkich użytkowników drogi poprzez budowę nowej infrastruktury drogowej o długości 0,129 km oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego o długości 0,124 km. Operacja zapewni mieszkańcom bezpośredni i sprawny dostęp do obiektów użyteczności publicznej. Budowany ciąg drogowy stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych oraz ma bezpośrednie połączenie z drogą powiatową, a w konsekwencji z drogą wojewódzką.

 

W dniu 14.07.2016 r. Gmina Resko podpisała umowę nr ZP.272.17.16.PN z firmą ZUBWiT Mętlowie s.c. Cezary Mętel i Dariusz Mętel na realizację ww. operacji w zakresie wykonania robót budowlanych. Następnie w dniu 28.07.2016 r. Gmina Resko podpisała umowę nr IiB.272.2.16 z firmą PPUH "Uno" Krzysztof Chwalisz na wykonywanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Termin wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 28.10.2016 r.