• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

19 mar
2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:30, w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sala konferencyjna na parterze).
Usługi, na które MŚP mogą otrzymać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:
- transferu technologii,
- ochrony własności intelektualnej,
- kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
- wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
- jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
- korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
- ekoinnowacji i efektywności zasobów,
- wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
- opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym (nabór otwarty) od dnia ogłoszenia naboru tj. 15.03.2018 r. do dnia 30 września 2019 r. lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej docelowej liczby Grantobiorców, tj. 236 MŚP, lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty. Rozpoczęcie naboru wniosków: 15.03.2018 r.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł (do 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej).

Program spotkania – 5.04.2018 r.:

10.30 - 10:40 – Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania
10:40 - 11:30 – Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie:
przedstawienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo, w tym m.in. procesu naboru, kryteriów wyboru projektów i zasad refundacji
omówienie wzoru wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku
11:30 - 11:45 – Przerwa
11:45 - 12:30 – Przedstawienie ofert Instytucji Otoczenia Biznesu województwa zachodniopomorskiego w zakresie specjalistycznego doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
12:30 -13:00 – Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez przesłanie stosownego maila na adresinnowacje@zarr.com.pl najpóźniej do dnia 29.03.2018 r. (piątek).
Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnych konsultacji z Doradcą Przedsiębiorcy w Biurze Projektu, ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (pokój nr 8) - w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 - w zakresie ubiegania się o granty oraz oferty zachodniopomorskich IOB.
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
W przypadku pytań, informacji udziela p. Samanta Ułybin – Doradca Przedsiębiorcy, tel. 91 813 64 51.
Więcej informacji o projekcie:http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Z poważaniem,
Samanta Ułybin
Doradca przedsiębiorcy
„Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”