• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

05 mar
2018

 

Zapraszam na  sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r.
o godzinie 1600 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

 

Prezentacja uczniów z Zespołu Szkół w Resku „Ścieżka lokalna – projekt tablic edukacyjnych”

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,
b) stwierdzenie quorum,
c) informacja nt. porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów z sesji  XXXIII/2017 i XXXIV/2018.

2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

3. Przedłożenie wspólnego stanowiska Komisji Rady.

- przedłożenie informacji przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,
- przedłożenie informacji przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej oraz Sportu i Wypoczynku.

4. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Informacja o sprawozdaniu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko” – sprawozdanie znajduje się na stronie www.bip.resko.pl
w zakładce Rada Miejska/Projekty uchwał, sprawozdania, programy/sprawozdanie z realizacji zadania.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) zmiany w budżecie Gminy na 2018 r.;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018-2032;
3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Województwa Zachodniopomorskiego;
4) podziału Gminy Resko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
5) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli;

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone w pkt. 8.

9. Wolne wnioski i komunikaty.

10. Zakończenie.
                                             

                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                    Renata Kulik

 

Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się 09.03.2018 r.
o godz. 1600 w Urzędzie Miejskim w Resku ul. Rynek 1, pok. nr 7.