• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

12 gru
2017


Zapraszamy na  sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r.
o godzinie 1600 w Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z sesji XXXII/2017.

2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

3. Przedłożenie wspólnego stanowiska Komisji Rady.

4. Przedłożenie informacji z posiedzenia Komisji Budżetowej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 r.”;

2) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017;

3) budżetu Gminy Resko na 2018 r.;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018 – 2032;

5) zmiany w budżecie Gminy na 2017 r.;

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2017 – 2032;

7) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2018 r.;

8) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2018 r.;

9) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r.”;

10) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko
w latach 2018-2022;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;

12) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat;

13) przejęcia przez Gminę Resko od Powiatu Łobeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;

6. Wnioski i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski zgłoszone w pkt. 6.

8. Wolne wnioski i komunikaty.

9. Zakończenie.