17 maj
2022

Rada Miejska w Resku

RM.0002.29.2022

Resko, 17 maja 2022r. 

Zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Resku, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 1600 w sali nr 8 (I piętro) w budynku Szkoły Podstawowej w Resku, ul. Wojska Polskiego 71.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad, powitanie radnych i gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) informacja nt. porządku obrad.

2. Informacje Burmistrza Reska o podjętych działaniach między sesjami.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Resko – informacja dostępna na stronie www.bip.cus.resko.pl w zakładce sprawozdania.
4. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych i z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 – informacja dostępna na stronie www.bip.cus.resko.pl w zakładce sprawozdania.

5. Informacja z realizacji „Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej www.bip.resko.pl - zakładka rada miejska, projekty uchwał, sprawozdania, programy i inne.

6. Informacja o sprawozdaniu z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko” – sprawozdanie znajduje się na stronie www.bip.resko.pl - zakładka rada miejska, projekty uchwał, sprawozdania, programy i inne.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2022;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2022 – 2035;

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego;

4) udzielenia dotacji;

5) zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2026”;

6) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022-2025;

7) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym;

8) wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat;

9) nadania nazwy „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” skrzyżowaniu typu rondo położonemu w mieście Resko;

10) rozpatrzenia wniosku;

11) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

8. Informacje, komunikaty i wystąpienia.

9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Czaban